Zaloguj
     Psychologia Rozwoju Osobistego
 
Psychologia Rozwoju Osobistego I-go stopnia to innowacyjny kierunek stworzony dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy psychologicznej i nabyciem podstawowych kompetencji osobistych, istotnych zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej. Wiedza ta znacząco podwyższy Twoje możliwości na rynku pracy. Po ukończeniu tego kierunku możesz znaleźć pracę w ośrodkach pomocy społecznej; poradniach psychologicznych; ośrodkach walki z uzależnieniami; schroniskach dla bezdomnych; organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach; firmach prowadzących badania opinii społecznej.
 
 
Psychologia Rozwoju Osobistego II-go stopnia to roczny program pozwalający na poszerzenie wiedzy z dziedziny psychologii oraz podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych. Rozpocznie się od indywidualnej diagnozy umiejętności, cech osobowości oraz temperamentu, które pozwolą skoncentrować się na słuchaczom na rozwoju konkretnych kompetencji.
 
Wykaz przedmiotów:
Wstęp do psychologii, Komunikacja interpersonalna, Typy charakterologiczne, Trening twórczego myślenia, Testy psychologiczne – diagnoza kompetencji, Specjalistyczne formy rozwoju - coaching, Specjalistyczne formy rozwoju - psychoterapia, Zarządzanie emocjami, Trening radzenia sobie ze stresem, Stereotypy a różnorodność we współ. świecie, Autoprezentacja - podstawowe umiejętności, Autoprezentacja - rozmowa kwalifikacyjna, Kreowanie wizerunku na rynku pracy, Psychologia kłamstwa i manipulacji, Trening asertywności, Psychodrama,Techniki negocjacji, Zarządzanie konfliktem, Psychologia miłości.
 
 
 
 
     Kryminalistyka Śledcza
 
Kryminalistyka Śledcza skierowana jest do osób odważnych i kreatywnych, które zainteresowane są zjawiskami przestępczości, działaniami przestępczymi, charakterystyką sprawców i ofiar oraz sposobami wykrywania przestępstw.

Kierunek został skonsultowany z praktykami i wyróżnia się atrakcyjnym doborem tematów, które poruszają wiele ważnych i interesujących obszarów ze świata kryminalnego i zjawisk dewiacyjnych. Wykłady prowadzone są przez doświadczonych policjantów oraz pracowników służb mundurowych, w formie warsztatowej z wykorzystaniem kreatywnych i aktywizujących metod nauczania.

Słuchacze po zakończeniu nauki, przedstawiają do oceny pracę zaliczeniową, obejmującą analizę indywidualnego przypadku w oparciu o otrzymane założenie kryminalne. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studium

 
Zaproponowany przez nas program umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu prawa, psychologii, kryminologii, kryminalistyki, negocjacji i patologii społecznych. Zajęcia warsztatowe ze specjalistami danego zagadnienia to m.in. daktyloskopia z profesjonalnym sprzętem do daktyloskopii, odwzorowanie miejsca zbrodni (manekin, sprzęt), wyjście do centrum miejskiego monitoringu, wyjście do izby wytrzeźwień, samoobrona itp.
 
Wykaz przedmiotów: 
Kryminologia jako nauka, Historia myśli kryminologicznej, Prawo karne,Ochrona danych osobowych w procesie karnym, Psychologia zeznań, Patologie społeczne, Podstawy materialnego i procesowego prawa karnego, Kryminalistyka i badania kryminalistyczne, Materialno prawne i kryminalistyczne aspekty zabójstwa, Wiktymologia, Typologia Przestępców, Podstawy profilowania sprawców przestępstw, Resocjaliacja w społeczności lokalnej, Media a przestępczość.