Zaloguj
     Psychologia Rozwoju Osobistego
 
Psychologia Rozwoju Osobistego I-go stopnia to innowacyjny kierunek stworzony dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy psychologicznej i nabyciem podstawowych kompetencji osobistych, istotnych zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej. Wiedza ta znacząco podwyższy Twoje możliwości na rynku pracy. Po ukończeniu tego kierunku możesz znaleźć pracę w ośrodkach pomocy społecznej; poradniach psychologicznych; ośrodkach walki z uzależnieniami; schroniskach dla bezdomnych; organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach; firmach prowadzących badania opinii społecznej.
 
 
Psychologia Rozwoju Osobistego II-go stopnia to roczny program pozwalający na poszerzenie wiedzy z dziedziny psychologii oraz podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych. Rozpocznie się od indywidualnej diagnozy umiejętności, cech osobowości oraz temperamentu, które pozwolą skoncentrować się na słuchaczom na rozwoju konkretnych kompetencji.
 
Wykaz przedmiotów:
Wstęp do psychologii, Komunikacja interpersonalna, Typy charakterologiczne, Trening twórczego myślenia, Testy psychologiczne – diagnoza kompetencji, Specjalistyczne formy rozwoju - coaching, Specjalistyczne formy rozwoju - psychoterapia, Zarządzanie emocjami, Trening radzenia sobie ze stresem, Stereotypy a różnorodność we współ. świecie, Autoprezentacja - podstawowe umiejętności, Autoprezentacja - rozmowa kwalifikacyjna, Kreowanie wizerunku na rynku pracy, Psychologia kłamstwa i manipulacji, Trening asertywności, Psychodrama,Techniki negocjacji, Zarządzanie konfliktem, Psychologia miłości, Psychologia dzieci i młodzieży.
 
 
     Psychologia Kryminalna
 
Psychologia Kryminalna to niezwykle interesujący kierunek kształcenia, który skierowany jest nie tylko do osób zawodowo zajmujących się walką z przestępczością i patologią społeczną: policjantów, strażników miejskich, pracowników służb więziennych, detektywów, kuratorów, pracowników socjalnych ale także do wszystkich pasjonatów tematyki przestępczości oraz osób, które chcą poznać motywy postępowania sprawców, charakterystykę ich zachowań i procesy stawania się ofiarą. 
 
Zaproponowany przez nas program umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu prawa, psychologii, kryminologii, kryminalistyki, negocjacji i patologii społecznych. Zajęcia warsztatowe ze specjalistami danego zagadnienia to m.in. daktyloskopia z profesjonalnym sprzętem do daktyloskopii, odwzorowanie miejsca zbrodni (manekin, sprzęt), wyjście do centrum miejskiego monitoringu, wyjście do izby wytrzeźwień, samoobrona itp.
 
Wykaz przedmiotów: 
Oględziny miejsca zdarzenia, Profilowanie rys historyczny budowanie portretu sprawcy, Zagrożenia cywilizacyjne, Psychologiczna analiza miejsca zdarzenia, Profile wybranych sprawców, zastosowanie profilowania, Agresja i przemoc, Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacje, Typy charakterologiczne, Psychologia śledcza, Procesy poznawcze, Wiktymologia, Inteligencja emocjonalna, Problematyka prostytucji, Samobójstwo, Wybrane zagadnienia prawa karnego, Przemoc w rodzinie, Uzależnienia, Psychologia emocji i motywacji, Rola środków przekazu w kontroli i zapobieganiu przestępczości, Proceduralne strony prawa karnego, Zarządzanie konfliktem, Profilaktyka kryminalna, Negocjacje policyjne, zastosowanie negocjacji, Oddziaływanie kar w procesie resocjalizacyjnym, Subkultury, Przestępczość i przemoc w pracy, Techniki Negocjacji, Psychologia sądowa, Modus Operandi.
 

     Psychoterapia

W trakcie półtora rocznej nauki studenci zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie psychoterapii. Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej, a poznanie pracy terapeutycznej odbywa się dzięki studiowaniu historii choroby pacjentów. Naszą szkołę oraz ten kierunek wyróżnia możliwość odkrycia samego siebie dzięki terapii grupowej i pracy własnej. Studenci naszej szkoły na kierunku psychoterapia będą mogli powalczyć ze swoimi ograniczeniami i lękami.

Podczas szkolenia, po roku odbędzie się intensywny trening wakacyjny, 3-dniowy, obowiązkowy do zaliczenia szkoły. 
Zdobytą wiedzę i umiejętności studenci mogą wykorzystać w swojej pracy oraz w swoim życiu. Szkolenie z psychoterapii uznawane jest za cenne w każdej pracy z ludźmi, gdzie potrzebna jest wiedza o człowieku i umiejętności interpersonalne. 
Studium przede wszystkim skierowane jest do osób, które stawiają na samorozwój i interesują się naukami psychologicznymi. Jest to doskonałe miejsce, by dokonać dalszego wyboru studiów, dla osób zastanawiających się, czy nie zostać kiedyś psychoterapeutą i w jakim nurcie pracować. Dzięki zdobytym podstawom psychoterapii otrzymacie Państwo grunt do dalszej pracy i kolejnych wyborów – może już tych specjalistycznych.


Wykaz przedmiotów: 
Terapia Grupowa, Psychodrama w praktyce, Klasyczne teorie psychoanalityczne, Terapia Uzależnień, Terapia Gestalt, Terapia systemowa, Nowoczesna psychoanaliza i terapie psychodynamiczne, Podstawy Psychiatrii, Ustawienia Hellingerowskie, Terapia poznawczo-behawioralna,Terapia egzystencjalna, Psychoterapia Integracyjna(eklektyczna), Klasyfikacja irodzaje chorób psychicznych, Inne rodzaje terapii: Muzykoterapia, Inne rodzaje terapii: Bajkoterapia i Biblioterapia, Przemoc Psychologiczna, Interwencja Kryzysowa, Inne rodzaje terapii: Arteterapia, Terapia poznawczo-behawioralna, Seksuologia Techniki Relaksacyjne.