fbpx

Zaloguj
 
     
Psychologia Rozwoju Osobistego I-go stopnia to innowacyjny kierunek stworzony dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy psychologicznej i nabyciem podstawowych kompetencji osobistych, istotnych zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej. Wiedza ta znacząco podwyższy Twoje możliwości na rynku pracy. Zdobędziesz podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu jego życia, zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym, jak i społecznym. Posiądziesz elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju.
 
Jakie umiejętności zdobędziesz? 
Słuchacz Studium potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.
Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.
Słuchacz potrafi dokonać analizy własnej aktywności i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.
 
Praca dla Ciebie po szkole:
Ośrodki pomocy społecznej.
Zespoły pomocy społecznej.
Poradnie psychologiczne.
Ośrodki walki z uzależnieniami.
Schroniskach dla bezdomnych.
Organizacje społeczne.
Fundacje i stowarzyszenia.
Firmy prowadzące badania opinii społecznej.
Agencje HR.
Biura obsługi klienta.
 
Psychologia Rozwoju Osobistego II-go stopnia to roczny program pozwalający na poszerzenie wiedzy z dziedziny psychologii oraz podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych. Rozpocznie się od indywidualnej diagnozy umiejętności, cech osobowości oraz temperamentu, które pozwolą skoncentrować się na słuchaczom na rozwoju konkretnych kompetencji.
 
Wykaz przedmiotów:
Wstęp do psychologii. Komunikacja interpersonalna. Typy charakterologiczne. Trening twórczego myślenia. Testy psychologiczne – diagnoza kompetencji. Specjalistyczne formy rozwoju - coaching. Specjalistyczne formy rozwoju - psychoterapia. Zarządzanie emocjami. Trening radzenia sobie ze stresem. Stereotypy a różnorodność we współczesnym świecie. Autoprezentacja - podstawowe umiejętności. Autoprezentacja - rozmowa kwalifikacyjna. Kreowanie wizerunku na rynku pracy. Psychologia kłamstwa i manipulacji. Trening asertywności. Psychodrama. Techniki negocjacji. Zarządzanie konfliktem. Psychologia miłości.
 
 
Psychologia Kryminalna skierowana jest do osób odważnych i kreatywnych, które zainteresowane są zjawiskami przestępczości, działaniami przestępczymi, charakterystyką sprawców i ofiar oraz sposobami wykrywania przestępstw.
Kierunek został skonsultowany z praktykami i wyróżnia się atrakcyjnym doborem tematów, które poruszają wiele ważnych i interesujących obszarów ze świata kryminalnego i zjawisk dewiacyjnych. Wykłady prowadzone są przez doświadczonych policjantów oraz pracowników służb mundurowych, w formie warsztatowej z wykorzystaniem kreatywnych i aktywizujących metod nauczania.
 
Jakie umiejętności zdobędziesz? 
Zaproponowany przez nas program umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu prawa, psychologii, kryminologii, kryminalistyki, negocjacji i patologii społecznych. 
Zajęcia warsztatowe ze specjalistami danego zagadnienia to m.in. daktyloskopia z profesjonalnym sprzętem do daktyloskopii, odwzorowanie miejsca zbrodni (manekin, sprzęt), wyjście do centrum miejskiego monitoringu, wyjście do izby wytrzeźwień, samoobrona itp.
 
Praca dla Ciebie po Szkole:
Policja.
Straż miejska.
Ośrodki pomocy społecznej.
Ośrodki walki z uzależnieniami.
Schroniskach dla bezdomnych.
Organizacje społeczne.
Fundacje i stowarzyszenia.
 
Wykaz przedmiotów:
Negocjacje policyjne, zastosowanie negocjacji.Oddziaływanie kar w procesie resocjalizacyjnym. Subkultury. Przestępczość i przemoc w pracy. Techniki Negocjacji. Psychologia sądowa. Modus Operandi. Rola środków przekazu w kontroli i zapobieganiu przestępczości. Proceduralne strony prawa karnego. Zarządzanie konfliktem. Profilaktyka kryminalna. Wybrane zagadnienia prawa karnego. Przemoc w rodzinie. Uzależnienia. Psychologia emocji i motywacji. Wiktymologia. Inteligencja emocjonalna. Problematyka prostytucji. Samobójstwo. Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacje. Typy charakterologiczne. Psychologia śledcza. Procesy poznawcze. Zagrożenia cywilizacyjne. Psychologiczna analiza miejsca zdarzenia. Profile wybranych sprawców, zastosowanie profilowania. Agresja i przemoc. Oględziny miejsca zdarzenia. Profilowanie rys historyczny budowanie portretu sprawcy.
Słuchacze po zakończeniu nauki, przedstawiają do oceny pracę zaliczeniową, obejmującą analizę indywidualnego przypadku w oparciu o otrzymane założenie kryminalne. Absolwenci uzyskują świadectwo szkolne ukończenia studium.